W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.11.2017.WR zmiana MPZP Bobrowiec (3K i 1MNUS)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.11.2017.WR zmiana MPZP Bobrowiec (3K i 1MNUS)
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.11.2017.WR  

2017-03-29

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr 900/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 3.K i 1MN/US

 

Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu:

  1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu
  2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr 1149/XXXIX/2013  z dnia 23 października 2013 r. r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla   terenów funkcjonalnych oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 3.K i  1.MN/US.

Zgodnie z wymogami ustawowymi podaję do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:

  • Ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Poludniowy” nr 1 (513)/W1  z dnia 17-23 stycznia 2014 r. oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków do planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi nie wpłynęły żadne wnioski.
  • Ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Poludniowy” nr 1 (526)  z dnia 18-24 kwietnia  2014r. oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
  • Ogłoszono w prasie lokalnej „Przegląd Piaseczyński" z dnia 11 marca 2015 r. oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do 12.05.2015 r.. W terminie tym wpłynęła 1 uwaga, uwzględniona przez Burmistrza.
  • Ogłoszono w prasie lokalnej „Przegląd Piaseczyński" z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez obwieszczenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do 14.10.2016 r. W terminie tym nie wpłynęła żadna uwaga.

Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy podjęto w dniu 22 marca Uchwałę Nr  900/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla   terenów funkcjonalnych oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 3.K i  1.MN/US.
Podsumowanie
sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353  ze zm.) został  przygotowany w oparciu o Uchwałę Nr 1149/XXXIX/2013  z dnia 23 października 2013 r. r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla   terenów funkcjonalnych oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 3.K i  1.MN/US.
Przedmiotową zmianą  planu  objęto obszar dwóch działek o  nr ew. : 87/3 i 87/18 położonych w obrębie wsi Bobrowiec.
 Projekt zmiany  planu zakłada zmianę przeznaczenia  terenu obiektów obsługi systemu kanalizacyjnego (3K) na funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i  usług sportu  (MN/US).
Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zasady jego sporządzania określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
W planie miejscowym w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną  i usługi sportu, a także  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Ustanawiając wyżej wymienione zasady zagospodarowania uwzględniono wymagania wynikające m.in. z ochrony pożarowej zabudowy realizowanej w sąsiedztwie, zasad polityki przestrzennej określonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaseczno, zachowania odległości zabudowy od linii rozgraniczającej dróg publicznych.
W planie uwzględniono wymogi dotyczące ochrony walorów krajobrazowych oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska. Przejawia się to wprowadzeniem do tekstu uchwały przepisów dotyczących m.in. udziału powierzchni biologicznie czynnej, ochrony przed hałasem (poprzez odpowiednią kwalifikację terenów) na obszarze objętym planem. W planie wprowadzono przepisy dotyczące lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zakazując co do zasady ich lokalizacji (z opisanymi wyjątkami oraz wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów zaliczonych do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii). 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec został  pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

z  up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
 

Powiadom znajomego