W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.12.2017.WR MPZP Bobrowiec (ZL)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.12.2017.WR MPZP Bobrowiec (ZL)
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.12.2017.WR 

2017-03-29

 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr 901/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.03.2017 r.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec 
 
Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu:
  1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu
  2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno
 
Uzasadnienie
            Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr 127/VII/2015  z dnia 15.04.2015 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
Planem objęto teren zlokalizowany  w płd-wsch. narożniku ulic: Głównej i Skrajnej i oznaczonego  symbolem ZL w obowiązującym planie zatwierdzonym uchwałą Nr 1123/XLVI/2006    Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z 2006 r. poz. 1780). 
 Zgodnie z wymogami ustawowymi podaję do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:
  • Ogłoszono w prasie lokalnej „Gazeta Piaseczyńska” nr 4 (210)  z dnia 27 maja 2015 r. oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków do planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi nie wpłynęły żadne wnioski.
  • Ogłoszono w prasie lokalnej „Gazeta Piaseczyńska Nr 6 (221) "  z dnia 23 listopada  2016 r. oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu, a także poprzez obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w terminie od 12.05.2016 r. do 11.06.2016 r. i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do 30.06.2016 r. W terminie tym wpłynęła 1 uwaga, uwzględniona przez Burmistrza.
Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy podjęto w dniu 22 marca 2017 r. Uchwałą Nr 901/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec 
 
Podsumowanie
sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353  ze zm.) został  przygotowany w oparciu o Uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
Przedmiotowym planem objęto obszar dwóch działek o łącznej powierzchni ok. 0,29 ha w obrębie wsi Bobrowiec zlokalizowanych w płd-wsch. narożniku ulic: Głównej i Skrajnej i oznaczonego  symbolem ZL w obowiązującym planie zatwierdzonym uchwałą Nr 1123/XLVI/2006    Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r..
Zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zasady jego sporządzania określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
Projekt planu zakłada zmianę użytkowania gruntów leśnych na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną wolnostojącą ekstensywną  (MNe).
Decyzją Nr 80/2016  z dnia 09.08.2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych położonych w obrębie wsi Bobrowiec na dz. nr ew. 162/1 i 162/2 o pow. 0,27 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej.
W planie miejscowym w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu ustalono linie zabudowy, a także parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Ustanawiając wyżej wymienione zasady zagospodarowania uwzględniono wymagania wynikające m.in. z ochrony pożarowej zabudowy realizowanej w sąsiedztwie, zasad polityki przestrzennej określonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaseczno, zachowania odległości zabudowy od linii rozgraniczającej dróg publicznych.
W planie uwzględniono wymogi dotyczące ochrony walorów krajobrazowych oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska. Przejawia się to wprowadzeniem do tekstu uchwały przepisów dotyczących m.in. udziału powierzchni biologicznie czynnej, ochrony przed hałasem (poprzez odpowiednią kwalifikację terenów) na obszarze objętym planem. W planie wprowadzono przepisy dotyczące lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zakazując co do zasady ich lokalizacji (z opisanymi wyjątkami oraz wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów zaliczonych do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii). 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec został  pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Powiadom znajomego