W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.16.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2017.WK MPZP części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Piaseczno, dnia 10-07-2017

UiA.ZP.6721.16.2017.WK


O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec  wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko.
          Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu    zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r) dla  terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST realizowanego na podstawie Uchwały Nr 820/XXIX/2016 z dnia  28.12.2016r w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  i części wsi Żabieniec.
w dniach  od 21  lipiec 2017 r. do 21    sierpień 2017 r. , w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,                  ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .
Dyskusja   publiczna   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w projekcie  planu  odbędzie    się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu 28  lipca 2017 od 930  do 1130
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.
  1. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać:
         1)  na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
        2)  ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy        Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
     3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:          kubiak@piaseczno.eu
Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia                          5 września 2017 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
p.o. Naczelnika Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego