W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.21.2017.AA zmiana MPZP części miasta Piaseczna uchwały nr 359/XIV/2007

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.21.2017.AA zmiana MPZP części miasta Piaseczna uchwały nr 359/XIV/2007
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.21.2017.AA

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r.

 

Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały nr 1601/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach

od 16 sierpnia 2017 r. do 14 września 2017 r.
w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.
 Zmiana w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy dwóch terenów położonych
w rejonie ulic Maków i Stokrotek,
wyznaczonych w zmienianym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1) część 1: 16MN, 8KDD oraz trójkątów widoczności ul.Maków;
2) część 2, której granice wyznaczają:
a) od zachodu – zachodnia granica dz.nr ew. 42, 43, 44, 45, 46 i 47 z obrębu 29,
b) od północy – północna linia rozgraniczająca terenów 17MN i 18MN wraz z trójkątem widoczności ul. Stokrotek,
c) od wschodu - przedłużenie wschodniej granicy dz.ew. nr 18/3 w kierunku północnym, wschodnia granica dz.ew. nr 18/3, 49, 50, 51, 52, 53 i 54 z obrębu 29,
d) od południa - południowa linia rozgraniczająca terenów 17MN i 18MN wraz z trójkątem widoczności ul. Stokrotek.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i Gminy Piaseczno w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego,  może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego  projektu planu  należy składać:
1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,
3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2017r.
Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-I.410.76.2015.JD z dnia 16 marca 2015r. oraz uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak ZNS/711/9/z/15 z dnia 25.02.2015r. odstąpiono od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r.

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p.o. Naczelnik

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego