W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.11.2018.PK uchwała 1345/XLV/2018 MPZP Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.11.2018.PK uchwała 1345/XLV/2018 MPZP Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.ZP.6721.11.2018.PK
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.11.2018.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

 
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu UCHWAŁY NR 1345/XLV/2018 RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa, osią ulicy Sienkiewicza.
 
Możliwość zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu: BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę Nr 79/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa , osią ulicy Sienkiewicza.
Zgodnie wymogami ustawowymi podano do wiadomości informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu;
  1. Ogłoszono w prasie lokalnej („Nad Wisłą (GAZETA WARSZAWSKA)” nr 14(517) z dnia 9 kwietnia 2015 r.), poprzez obwieszczenia  oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwościach składania wniosków do realizowanego projektu planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W terminie wskazanym w obwieszczeniach i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania wniosków nie zgłoszono wniosków prywatnych a jedynie wpłynęło 20 wniosków od instytucji.
  2. Ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Miasta  i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i możliwości składania uwag do projektu planu (znak sprawy UiA.ZP.6721.33.2017.PK).  W terminie  wskazanym w obwieszczeniach i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wpłynęły 3 uwagi (podzielone na podpunkty, których łącznie było osiem). Na poszczególnych etapach opracowania projektu planu zasięgano opinii o projekcie komisji powołanych przy Radzie Miejskiej Gminy Piaseczno.
  3. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 ww. ustawy podjęto przedmiotową uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowanie

Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań, w tym stanu środowiska. W realizowanym planie zapewniono warunki do ochrony środowiska. Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu transgranicznego.
Ustalenia ww. planu pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój miasta Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane