W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.56.1.2015.MKR - zatwierdzenie MPZP dla Jazgarzewa i Wólki Pęcherskiej PGR - etap I

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.56.1.2015.MKR - zatwierdzenie MPZP dla Jazgarzewa i Wólki Pęcherskiej PGR - etap I
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.56.1.2015.MKR
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia

Piaseczno, 17.08.2022 r.

UiA.6721.56.1.2015.MKR

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr 1062/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8180 z dnia 4.08.2022 r.) 

Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu znajduje się na stronie internetowej Gminy Piaseczno: 

piaseczno.eu > Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) > planowanie przestrzenne > rejestr planów>uchwała nr 1062/LII/2022 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199) Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr160/VIII/2015 w dniu 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR, zmienionej Uchwałą Nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.09.2021 r.

Zgodnie z wymogami ustawowymi podano do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu:

· ogłoszono w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków do realizowanego projektu planu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

· ogłoszono w prasie lokalnej, poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I.4131.151.2022.MW1 z dnia 6 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7281 z dnia 6 lipca 2022 r.) stwierdzono nieważność w części ustaleń Uchwały Nr 1062/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. 

Podsumowanie 

Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań, w tym stanu środowiska. W realizowanym planie zapewniono warunki do ochrony środowiska.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu transgranicznego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój gminy Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
NACZELNIK
Wydziału Urbanistyki i Architektury 

 

Załączniki

Powiadom znajomego