W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wynajem lokalu użytkowego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wynajem lokalu użytkowego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy Wynajem lokalu użytkowego w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczni ul. Kościuszki 5 - KANCELARIA

                                                  

                                                   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.


Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  o powierzchni 34,27 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  25,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1 713,50,00 . (słownie: jeden tysiąc siedemset trzynaście złotych  50/100).


Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto:12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia  21.11.2016 r. z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 20  W   PIASECZNIE”.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.


Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 1 grudnia 2016 r.

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

- nie odpowiadają warunkom przetargu,

- zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu,
  • kopię dokumentów: NIP, REGON 
  • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki, 
  • proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
  • dowód wpłaty wadium.
  • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia  21.11.2016 r. do godz. 1030

                                                               z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 20 W   PIASECZNIE ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.11.2016 r. o godz. 1100 w sali  nr 89, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu lokal będzie udostępniony w dniu 17.11.2016 r. od godz. 1400  do godz. 1530.  

Dokumenty do przetargu należy pobrać  w pokoju nr 90 w siedzibie UMiG Piaseczno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22/70-17-529

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.

- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

 

Powiadom znajomego