W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wynajem lokali użytkowychw budynku dworca PKP w Piasecznie.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wynajem lokali użytkowych w budynku dworca PKP w Piasecznie.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy Wynajem lokali użytkowychw budynku dworca PKP w Piasecznie.
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 - KANCELARIA

                                       BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza czwarty pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokali użytkowych, zlokalizowanych w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.


Przedmiotem najmu są:

1. Lokal użytkowy  Nr 1 o powierzchni 14,56 m2 zlokalizowany na parterze budynku dworca PKP z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej z wyłączeniem małej gastronomii typu Kebab, jedzenia fast food, itd. oraz prowadzenia kiosku prasowego.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1 456,00 . (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt sześć złotych  00/100).


2. Lokal użytkowy Nr 3 o powierzchni 6,16 m2 zlokalizowany na parterze budynku dworca PKP z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej oraz prowadzenia  kiosku prasowego.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  616,00 . (słownie: sześćset szesnaście złotych 00/100).


3. Lokal użytkowy Nr 5 o łącznej powierzchni 19,83 m2 zlokalizowany na parterze budynku  dworca PKP z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej z wyłączeniem małej gastronomii typu Kebab, jedzenia fast food, itd.  oraz prowadzenia kiosku prasowego.

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1 983,00 . (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote   00 /100).


4. Lokal użytkowy Nr 6 o łącznej powierzchni 212,49 m2   z przeznaczeniem na Restaurację z zachowaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Lokalu usytuowany jest na dwóch kondygnacjach.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną. Przygotowywanie posiłków może się odbywać wyłącznie na kuchenkach elektrycznych. Nie dopuszcza się butli gazowych.

Wyposażenie lokalu:

- szafa magazynowa 1-drzwiowa drzwi otwierane

   wym. 1800x600x600mm stal nierdzewna                                                              

- szafa na środki czystości dwukomorowa

   1800x1200x600mm stal nierdzewna                                                                      

- szafa magazynowa 2-drzwiowa drzwi przesuwne

   1800x800x600mm stal nierdzewna                                                                         

- szafa magazynowa 2-drzwiowa drzwi przesuwne

  1800x1200x600mm stal nierdzewna                                                                      

- szafa ubraniowa z drzwiczkami w kształcie litery L

   2 skrytki 400x490x1800mm                                                                                    

- stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1000x600x900mm                                   

- stół ze zlewem jednokomorowym drzwi skrzydłowe 500x600x900mm                

- stół przyścienny z drzwiami suwanymi 800x600x900mm                                     

- stół ze zlewem jednokomorowym drzwi skrzydłowe 600x600x900mm                

- krzesło cateringowe składane z polietylenu 480x563x848mm                               

- stół cateringowy z aluminium blat stal nierdzewna 600x600x720mm                   

Okres obowiązywania umowy: 3 lata.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  30,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  12 749,40 . (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 40/100).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem na konto:12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia  15.11.2016 r. z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP  W   PIASECZNIE  -  np. lokal nr 1 o pow. 14,56 m2.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.


Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).

Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.

Umowy najmu będą obowiązywały od 1 grudnia 2016 r.

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

-    nie odpowiadają warunkom przetargu,

-    zostały złożone po wyznaczonym terminie,

-    nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

-    do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,

-    są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.


Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu,
  • kopię dokumentów: NIP, REGON 
  • oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki, 
  • proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
  • dowód wpłaty wadium.
  • czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia  15.11.2016 r. do godz. 1030

                               z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP  W   PIASECZNIE  -  np. lokal nr 1 o pow. 14,56 m2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.11.2016 r. o godz. 1100 w sali  nr 89, III piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowych lokali – w tym celu lokale będą udostępnione w dniu 08.11.2016 r. od godz. 1300  do godz. 1500  

Dokumenty do przetargu należy pobrać  w pokoju nr 90 w siedzibie UMiG Piaseczno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22/70-17-529.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.

- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.Powiadom znajomego