W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Sprawy wg. wydziałów

Wydział Finansowy - fn@piaseczno.eu
podatek od nieruchomości, rolny i leśny (22 70 17 503, 508, 510-512), podatek od środków transportowych (22 70 17 513)

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - ggg@piaseczno.eu
dzierżawa i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, wykup lokali komunalnych, regulacja stanu prawnego nieruchomości, uwłaszczenia, numery posesji, podziały i rozgraniczenie nieruchomości, wykupy i sprzedaż nieruchomości przez gminę, naliczanie "renty planistycznej" i opłaty adiacenckiej, udostępnianie nieruchomości gminnej na potrzeby umieszczenia infrastruktury technicznej lub zapewnienia dostępu do drogi publicznej, sprzedaż lokali komunalnych na rzecz najemców, odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi gminne. Informacja o przebiegu załatwionej sprawy pod nr tel. 22 70 17 553.

Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, lokalizacja zjazdu indywidualnego z drogi gminnej utwardzonej na posesję, lokalizacja w pasie drogi gminnej projektowanej infrastruktury, zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (22 70 17 675), remonty i inwestycje drogowe (22 70 17 687).

Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego it@piaseczno.eu
transport publiczny, odszkodowania komunikacyjne, licencje na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, Piaseczyński Rower Miejski (22 70 17 657), strefa płatnego parkowania (22 726 00 90)

Wydział Utrzymania Terenów Publicznych utp@piaseczno.eu
targowisko miejskie, utrzymanie zieleni, miejsca pochówkowe na Cmentarzu Komunalnym będące własnością gminy, oczyszczanie miasta (22 70 17 652).

Wydział Gospodarki Odpadami go@piaseczno.eu ul. Świętojańska 5a
odbiór odpadów komunalnych, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, zanieczyszczenie środowiska, zagospodarowanie odpadów, wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami (22 736 29 83; 22 736 29 84; 22 736 29 88)

Wydział Polityki Mieszkaniowej pm@piaseczno.eu
- sprawy dotyczące lokali mieszkalnych (22) 70 17 592;
- sprawy dotyczące opłat za używanie lokali mieszkalnych (22) 70 17 586; (22)70 17 587;
- sprawy dotyczące lokali użytkowych (22) 70 17 593;
- sprawy dotyczące wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych (22) 70 17 566;
- sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych (22) 70 17 592;
Biuro wydziału znajduje się przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.

Wydział Spraw Społecznych - rss@piaseczno.eu
prowadzenie spraw wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( z wyłączeniem spraw dot. zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych), prowadzenie spraw związanych z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych, przygotowanie projektu gminnego program, jego realizacja oraz sporządzenie stosownych sprawozdań, a także współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowywanie i wdrażanie gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw w zakresie dotacji celowych udzielonych przez gminę na realizację zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz klubom i stowarzyszeniom sportowym, w tym m.in. ogłaszanie konkursów, przygotowywanie, realizacja i rozliczanie umów,współpraca z Powiatem w zakresie transportu indywidualnego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego – „od drzwi do drzwi”,prowadzenie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących promocji i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z placówkami oświatowymi, dla których Gmina jest organem założycielskim, koordynowanie akcji społecznych w zakresie promocji i zdrowia na terenie Gminy np. mammobus, geriatriobus, realizacja zadań Gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w trybie i na zasadach ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy o finansach publicznych, koordynowanie działań w zakresie stomatologii w placówkach oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym, obsługa posiedzeń i bieżąca współpraca z Radą Kobiet w zakresie ich zadań, współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współpraca ze związkami i stowarzyszeniami międzygminnymi; (22 70 17 636).

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - edg@piaseczno.eu
rejestracja, zawieszenie i likwidacja działalności gospodarczej, wypisy z rejestru (22 70 17 518), pozwolenia na sprzedaż alkoholu,

Wydział Urbanistyki i Architektury - uia@piaseczno.eu
plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, nazewnictwo i kategoria ulic, kontakt telefoniczny z wydziałem: 22 70 17 554.

Wydział Spraw Obywatelskich - wso@piaseczno.eu
meldunki, wydawanie i odbiór dowodów osobistych, odbiór nr PESEL (22 70 17 601-605, 613)

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej - gcr@piaseczno.eu
obrona cywilna i klęski żywiołowe (22 70 17 680-681), nadzór nad ochotniczą strażą pożarną, sprawy wojskowe, zezwolenia na organizację imprez masowych (22 70 17 625)

Referat Zamówień Publicznych - rzp@piaseczno.eu
przygotowywanie i prowadzenie przetargów gminnych (22 70 17 655)

Wydział Inwestycji - inw@piaseczno.eu
inwestycje kubaturowe prowadzone przez gminę, plany inwestycji kubaturowych (22 70 17 666, 667), nadzór nad robotami budowlanymi (22 70 17 665, 669), nadzór nad robotami sanitarnymi (22 70 17 660, 669), inwestycje w zakresie robót elektrycznych (22 70 17 668), nadzór nad robotami w zakresie obiektów komunalnych (22 70 17 645, 671)

Wydział Kadr i Administracji - adk@piaseczno.eu
sprawy kadrowe (22 70 17 580), obsługa Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (22 70 17 535)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - ul. Świętojańska 5A, ochrona przyrody, wycinka drzew i krzewów, sprawy rolne, instruktaż i doradztwo rolnicze, rejestracja psów ras agresywnych, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - kontakt telefoniczny do wydziału (22 70 17 541)

Jednostka Realizująca Projekt - jrp@piaseczno.eu
realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Funduszu Spójności UE (22 736 29 85)

Referat ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - beata.marzecka@piaseczno.eu ul. Puławska 5
analiza dostępnych środków zewnętrznych, przygotowanie i rozliczanie wniosków na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków.

Samodzielne stanowisko ds. osób niepełnosprawnych - michal.sawicki@piaseczno.eu
koordynowanie zadań dotyczących osób niepełnosprawnych realizowanych przez Gminę, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie gminy, przygotowywanie propozycji ich zaspokojenia, informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i przywilejach (22 70 17 575)

Biuro Rady Miejskiej - rada@piaseczno.eu
obsługa posiedzeń rady miejskiej oraz komisji problemowych (22 70 17 560)

Biuro Promocji i Kultury - info@piaseczno.eu
promocja gminy, kontakty z mediami, redakcja "Gazety Piaseczyńskiej" (gazeta@piaseczno.eu), administracja stron internetowych: www.piaseczno.eu i www.bip.piaseczno.eu, współpraca międzynarodowa (22 70 17 650)

Wydział Świadczeń Społecznych - ul. Warszawska 1 - s.rodzinne@piaseczno.eu
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych (22 70 17 583)

Samodzielne Stanowisko ds. Polityki Energetycznej - energia@piaseczno.eu
realizacja zadań związanych z polityką energetyczną gminy, reprezentowanie Gminy w kontaktach z organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią m.in. NFOŚiGW, Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), koordynacja działań wynikających z SEAP, PGN i Porozumienia Burmistrzów (22 7017 660).

Urząd Stanu Cywilnego
Biuro USC ul. Warszawska 1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów (22 70 17 699), mail: usc@piaseczno.eu
Sala ślubów pl. Piłsudskiego 1, Ratusz. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno - mgops@piaseczno.eu zasiłki socjalne, pomoc w naturze, usługi opiekuńcze podstawowe i specjalistyczne (procedury postępowania przy przyznawaniu usług specjalistycznych), profilaktyka, praca socjalna, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna i prawna, zasiłek celowy (zasady uzyskania pomocy w przypadku zdarzenia losowego) (22 756 72 63)

Centrum Usług Wspólnych - ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno - cuw@cuw.piaseczno.eu cuw.piaseczno.eu obsługa finansowo-księgowa i administracyjna przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (22 756 72 04, 22 737 08 73)

Centrum Kultury - ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno - biuro@kulturalni.pl
tel. 22 756 76 00, www.kulturalni.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno - inf@gosir-piaseczno.pl
tel. 22 716 66 00, www.gosir-piaseczno.pl

Straż Miejska
- ul. Czajewicza 1a, 05-500 Piaseczno - strazmiejska@piaseczno.eu
ochrona porządku w miejscach publicznych, sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów, bezdomne zwierzęta (22 70 17 695)

Powiadom znajomego