W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu - Alfreda Stachyra
Z-ca Kierownika - Paulina Pitkiewicz
Z-ca Kierownika – Agnieszka Temoszczuk
Piaseczno ul. Warszawska 1

tel. 22 70 17 637, 22 70 17 641
e-mail: usc@piaseczno.eu

2. Wymagane dokumenty i miejsce złożenia wniosku

- Wniosek w którym należy podać rodzaj żądanego dokumentu, datę i miejsce zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
- Dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy do wglądu

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju, 
  • korespondencyjnie przesyłając wniosek na adres wybranego urzędu
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

    Link do platformy epuap: www.epuap.gov.plzobacz wymagania niezbędne do skorzystania z platformy ePUAP


3. Opłaty

* odpis skrócony aktu - 22zł.;
* odpis zupełny aktu - 33zł.;
Opłata skarbowa uiszczona w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołączone do wniosku.
Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno (również w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Na stronie internetowej Gminy Piaseczno ww.piaseczno.eu zakładka Urząd Miasta, znajduje się numer rachunku bankowego.

4. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, po dokonaniu stosownych wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

5. Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej wydanie odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Piasecznie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2023 poz.1378).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. 07.11.1998 r. nr.136, poz. 884 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)

7. Uwagi

Dokument wydaje się osobie, której akt dotyczy, jej wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu, na wniosek sądu lub innych organów. Innym za okazaniem pełnomocnictwa osoby uprawnionej do otrzymania danego dokumentu oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazania potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się także zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonym terminie ślubu. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24 zł. (26 zł. – za inne zaświadczenia). Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na który służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Link do platformy epuap: www.epuap.gov.plzobacz wymagania niezbędne do skorzystania z platformy ePUAP

Urząd jest czynny: godziny pracy USC Piaseczno

Załączniki

Powiadom znajomego