W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa oraz uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu – przepisy obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.
Karta Informacyjna
1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej, ul. Świętojańska 5A
Sprawy prowadzą: Główny Specjalista Dagmara Hammerl, Inspektor Mateusz Kulik, Inspektor Joanna Rabsztyn
Telefon: (22) 70 17 541
2. Wymagane dokumenty i procedura
W kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, Piaseczno) bądź w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej (ul. Świętojańska 5a, Piaseczno) należy złożyć prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu, załączając dokumenty wymagane przepisami prawa. Wszelkie druki dostępne są w formie papierowej w kancelarii urzędu oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej, a w wersji elektronicznej na dole strony.

A. Procedura związana ze zgłoszeniem usunięcia drzew na cele NIEZWIĄZANE z prowadzeniem działalności gospodarczej 
Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody osoba fizyczna dokonuje zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 
Zgłoszenie zawiera:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew zgłaszanych do usunięcia.
UWAGA! Usunięcie zgłoszonych drzew nie może nastąpić przed przeprowadzeniem ich oględzin! Nie przeprowadzenie ww. oględzin w terminie 21 dni nie oznacza automatycznej zgody na usunięcie zgłoszonych drzew lub krzewów! 
Z oględzin sporządza się protokół, który weryfikuje (zawiera)
a) gatunek drzewa;
b) obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie obowiązku, uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 8.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Organ, może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Milcząca zgoda na usunięcie drzew lub krzewów jest ważna przez 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeśli drzewa lub krzew nie zostały usunięte przed tym terminem,  należy dokonać ponownego zgłoszenia.
Organ, może wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew lub krzewów w przypadku gdy drzewo/ krzew rośnie:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody, tj.: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000.
Oraz gdy drzewo/ krzew ma szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną lub krajobrazową oraz gdy odznacza się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych ze względu na rozmiary.
Organ wnosi sprzeciw również gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie
b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9
Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej-  wniesienia sprzeciwu, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

B. Procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
c) zgodę właściciela nieruchomości (zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego jednym z ww. podmiotów), a w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oświadczenie o udostępnieniu w sposób zwyczajowo przyjęty informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędącym członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – członkom wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag, zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
d) nazwę gatunku drzewa lub krzewu
e) obwód pnia mierzony na wysokości 130cm (w przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo nie posiada pnia należy podać obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa)
f) wielkość powierzchni (w metrach kwadratowych ), z której zostanie usunięty krzew
g) miejsce zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
h) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
i) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
j) projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
k) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie
l) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane
W przypadku złożenia kompletnych dokumentów, po uprzednim osobistym lub telefonicznym umówieniu terminu odbywają się oględziny drzewa lub krzewu, z których sporządzany jest protokół. Następnie wydana zostaje decyzja, którą należy odebrać osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej (ul. Świętojańska 5a, Piaseczno) bądź za pośrednictwem poczty (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).  
Oświadczenia, o których mowa w lit. b i c składane są po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, stosownie do art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
2. Opłaty
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu wolne jest od opłaty skarbowej.
Za usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu posiadacz nieruchomości ponosi opłaty, z wyłączeniem:
a) drzew lub krzewów, na których nie jest wymagane zezwolenie
b) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
c) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
d) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi
e) drzew lub krzewów, w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych
f)  drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm  w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 80 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
g) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
h) drzew lub krzewów, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni
i)  drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
j) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków
k) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych
l)  drzew lub krzewów, z grobli stawów rybnych
m) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie związane jest z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń
n) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
3. Termin załatwienia sprawy
A. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
W przypadku złożenia kompletnego druku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew sprawa załatwiana jest w przeciągu 35 dni - 21 dni na dokonanie oględzin (o ile termin ten nie wydłuży się) oraz 14 dni na wniesienie sprzeciwu.
B. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:
W przypadku złożenia kompletnego wniosku sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
4. Tryb odwoławczy
Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem tut. organu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniesienie w terminie odwołania od decyzji organu wstrzymuje jej wykonanie. Odwołanie należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, Piaseczno) bądź w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej (ul. Świętojańska 5a, Piaseczno).
5. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 83 –  86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
6. Uwagi
O wydanie zezwolenia może ubiegać się tylko właściciel lub posiadacz nieruchomości dołączając zgodę właściciela. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego jednym z ww. podmiotów.
W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność na wniosku podpisy składają wszyscy jej współwłaściciele.

Zezwolenie na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu nie jest wymagane w przypadkach:

a) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2

b) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, w wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni

c) drzew w przypadku gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm - dla topól, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
50 cm - dla pozostałych gatunków drzew

d) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
e) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
f) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
g) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni
h) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
i) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
j) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
k) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
l)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
m) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
n) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych paku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000
o) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia
p) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
~ jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu
~ inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzew stanowią złom lub wywrot
q) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody tj. gatunków uznawanych za inwazyjne

Podmioty określone w lit. o i p tiret 1w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu stanowiącego złom lub wykrot bądź usuniętego w ramach prowadzenia akcji ratowniczej przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

W  przypadku działki leśnej podanie należy wnieść do Nadleśnictwa  Chojnów (ul. Klonowa 13, Pilawa, 05 – 532 Baniocha), natomiast w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków podanie należy wnieść do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20, 00 – 373 Warszawa).

Urząd jest czynny w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00, wtorki - czwartki w godzinach 8.00-16.00, piątki w godzinach 8.00-15.00.

Kasa Urzędu znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5) na parterze i jest czynna w powyższych godzinach.

Załączniki

Powiadom znajomego