W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony w 2006 roku

W ostatnich latach gmina Piaseczno rozwija się bardzo dynamicznie. Przedsiębiorcy świetnie wykorzystują położenie Piaseczna w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, a to powoduje wzrost zamożności gminy. Bliskość Warszawy oraz dostępność wolnych terenów budowlanych przyciąga nowych mieszkańców. Młodzi i wykształceni ludzie z całego kraju, którzy sprowadzają się do aglomeracji warszawskiej właśnie w Piasecznie kupują mieszkania w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Z kolei pod miastem, w południowej części gminy wille i rezydencje budują ci, którzy mają już dosyć zgiełku wielkiego miasta i wystarczająco dużo pieniędzy na to, by zamieszkać blisko natury.

Z gwałtownie rozbudowującymi się przedmieściami kontrastuje niestety zaniedbane śródmieście. Dlatego podjęto decyzję o rozpoczęciu działań na rzecz ożywienia centrum miasta - rewitalizacji.

Od początku 2003 r. więcej pieniędzy skierowano na inwestycje w centrum miasta. Efekt to m.in. gruntowanie wyremontowano ul. Kilińskiego, Sierakowskiego oraz Warszawską wraz z otoczeniem.

W centrum budowane są nowe budynki użyteczności publicznej. Zapewne w grudniu zostanie otwarta nowa siedziba komendy powiatowej policji. W listopadzie przy ul. Kościuszki rozpocznie się budowa ogromnego gmachu sądu i prokuratury.

W listopadzie 2004 r. rozpoczęło działalność Muzeum Regionalne (więcej www.kulturalni.pl). Siedziba muzeum znajduje się w zabytkowym budynku starej plebanii obok ratusza.

W ramach dofinansowanego ze źródeł unijnych programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej gmina rozbuduje miejską oczyszczalnię ścieków za ponad 100 mln złotych. Dzięki temu dwukrotnie zwiększy się jej przepustowość i znikną przykre zapachy, które często uprzykrzają życie mieszkańcom wschodniej części miasta.

Rewitalizacja centrum Piaseczna to kolejny po programie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej duży projekt, na który władze Piaseczna chcą dostać wsparcie z funduszy unijnych. Dlatego pierwszym etapem rewitalizacji jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który jest dokumentem niezbędnym, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Lokalny Program Rewitalizacji ma potwierdzać, że projekty zgłaszane do dofinansowania są działaniami zaplanowanymi, wynikającymi z kompleksowych i zintegrowanych planów rozwoju miasta i całej gminy Piaseczno.

Pliki do pobrania:

Proces przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Współpraca nad opracowaniem pilotażowej wersji LPR obejmuje realizację trzech etapów: etap przygotowania, etap diagnozowania i etap projektowania.

Etap pierwszy jest w fazie realizacji. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał zarządzenie, w którym powołał Wiceburmistrza Andrzeja Swata na Pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz wybrał Zespół Zadaniowy.

W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą reprezentanci głównych wydziałów urzędu miasta oraz komunalnych jednostek organizacyjnych. Zespół Zadaniowy odpowiedzialny jest za zarządzanie procesem planowania strategicznego, którego efektem będzie opracowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do współpracy zaproszona została szeroka reprezentacja lokalnej społeczności, która działać będzie w ramach Zespołu Doradczego. W jego skład wchodzą radni gminni i powiatowi, reprezentanci instytucji finansowych, reprezentanci straży miejskiej, policji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawiciele organizacji zrzeszających właścicieli nieruchomości oraz branżowych stowarzyszeń gospodarczych i innych organizacji społecznych.

Na czele obydwu zespołów stoi Burmistrz. Za koordynację prac zespołów odpowiadać będzie Pełnomocnik ds. rewitalizacji.

W trakcie etapu diagnozowania przeprowadzona zostaje analiza faktograficzna oraz jakościowa aktualnej sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej w mieście.

W trakcie etapu projektowania, na który składają się prace warsztatowe wszystkich zespołów, opracowany zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji, który zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Miejskiej.

Pliki do pobrania:

Dlaczego potrzebny jest Program Rewitalizacji?

1. Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów w zakresie rewitalizacji.

2. Lokalny Program Rewitalizacji ma potwierdzać, że projekty zgłaszane do dofinansowania są działaniami zaplanowanymi, wynikającymi z kompleksowych i zintegrowanych planów rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno.

3. Program ten powinien odzwierciedlać potrzeby mieszkańców jak i różnych instytucji, wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji, działających na rzecz rozwoju Miasta.

4. Program Rewitalizacji powinien zawierać opis działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego jak i podejmować rozwiązywania problemów społecznych.

5. Program Rewitalizacji musi zostać zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej i przekazany wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który jest finansowany z:

- Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego (EFRR)
- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

przewidziane są środki na dofinansowanie rozwiązywania problemów z ograniczeniem poziomu bezrobocia, niskim poziomem przedsiębiorczości, degradacją miasta związaną z niszczeniem obiektów o wartości zabytkowej, utratą bazy ekonomicznej w postaci przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych.

O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, organizacje pozarządowe nie działające dla zysku itp.

Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się o wsparcie musi wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do dokumentu programu, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z obowiązującymi w tym programie kryteriami.

Środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu ZPORR, w zakresie rewitalizacji mogą być przeznaczone tylko na finansowanie takich projektów, które:

- wynikają z zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Lokalnego Programu Rewitalizacji, który dotyczy zarówno obszarów o funkcjach mieszkaniowych jak i poprzemysłowych (a także po-wojskowych) skupiając się szczególnie na tych rejonach miasta, które są zdegradowane i zagrożone zjawiskami patologii społecznej. Wnioskowane projekty są wymienione i uzasadnione w dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji;
- przyczyniają się do realizacji celów wskazanych w Programie, np.: tworzą nowe, stałe miejsca pracy, rozwiązują problemy społeczne - przeciwdziałają wykluczeniu zamieszkującej tam ludności.

Co to jest REWITALIZACJA?

Rewitalizacja oznacza zespół działań koordynowanych przez Burmistrza mających na celu przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które uległy degradacji i utraciły możliwości rozwoju społecznego czy gospodarczego.

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczne i gospodarcze miasta, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych zarówno miejskich jak i poprzemysłowych poprzez:

- inspirowanie rozwoju nowych funkcji i sposobów zagospodarowania na obszarach rewitalizowanych
- przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych.
 - odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach (zwłaszcza obiektów i zespołów zabytkowych)
- zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych, przez zmianę ich dotychczasowych funkcji na cele nie związane z produkcją, funkcje społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne a także funkcje gospodarcze.

Niezwykle ważnym elementem działań jest:

- zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, która tworzyć będzie nowe miejsca pracy, budowę i przebudowę infrastruktury (dróg, budynków, parkingów, placów) aby wspierać działalność pod kątem potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego (zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny).
- współpraca różnych organizacji i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w mieście, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.
- aktywizacja organizacji kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju czy usprawnienia ich działalności poprzez remont lub przebudowę obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego lub kulturalnego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie i złożyć wniosek?

1. Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych).

2. Niżej wymienione podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji (warunek konieczny!):

- spółdzielnie mieszkaniowe,
- instytucje użyteczności publicznej czyli np.: policja, straż pożarna,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non profit)
- wspólnoty mieszkaniowe (wyłącznie dla renowacji i konserwacji fasad budynków wraz z przyległym otoczeniem, znajdujących się w rejestrze zabytków i pod warunkiem, że wiążą się utworzeniem nowych, stałych miejsc pracy!),
- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto
- podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych.

Jakie projekty będą wspierane?

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet III, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, wspierane będą projekty, które będą wynikały z programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych obszarów miast w celu:

- poprawy warunków życia w zdegradowanych dzielnicach
- rozbudowy infrastruktury do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- porządkowania zespołów starej zabudowy poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem
- regeneracji, remontu lub przebudowy placów, rynków, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych,
- adaptacji, przebudowy lub renowacji budynków użyteczności publicznej na cele edukacyjno-społeczne,
- renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne,
- poprawy warunków dla ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych (remonty i przebudowa dróg gminnych i powiatowych, chodników, przejść dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych)
 - przebudowy i/lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
- tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast (budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemu monitoringu).


Powiadom znajomego