W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zasady rekrutacji dzieci do żłobków

Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka z dofinansowaniem Gminy Piaseczno

1. Do żłobka przyjmowane są dzieci (w wieku od 1 do 3 roku życia) na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia w żłobku kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, który to stanowi „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka wyłonionego w drodze konkursu”, zwaną dalej „kartą zgłoszenia”.

3. Karty zgłoszenia o objęcie dziecka opieką, wydaje się w żłobkach oraz w  Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Dotyczy to również dzieci, które uczęszczają już do żłobka (ich rodzice/opiekunowie prawni składają ponownie kartę zgłoszenia celem weryfikacji punktacji).

4. Do placówki przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Piaseczno, których rodzice (opiekunowie prawni) lub samotny rodzic - pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym i nie mogą im zapewnić opieki w ciągu dnia, zameldowani/ stale zamieszkujący na terenie Gminy Piaseczno.

5. Złożone karty  wraz załącznikami podlegają ocenie punktowej.

6. Kryterium dochodowe będzie przeliczane na jednego członka rodziny. Pracujący rodzice/prawni opiekunowie składają stosowne zaświadczenie o wysokości przeciętnego wynagrodzenia netto z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc weryfikacji kart zgłoszenia.

7. Kwalifikację kart przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna w danej placówce.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka podejmuje wyżej wymieniona Komisja.

9. W trakcie roku - w miarę posiadania wolnych miejsc - dzieci przyjmowane są do żłobka na podstawie utworzonej listy oczekujących, zgodnie z niniejszymi zasadami rekrutacji – dzieci na listę rezerwową przyjmowane są przez cały rok – rekrutacja ciągła.

10. Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

11. Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka:

l.p.

 

kryteria

punkty

1.

 

Rodzice / opiekunowie prawni stale mieszkają na terenie Gminy Piaseczno – warunek niezbędny

a)      oboje rodziców  - 20 pkt

b)      jeden rodzic – 10 pkt

c)      rodzic samotnie wychowujący -20 pkt

0-20

2.

 

Rodzice / opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie

a)      oboje rodziców  - 20 pkt

b)      jeden rodzic – 10 pkt

c)      rodzic samotnie wychowujący -20 pkt

0-20

3.

 

Rodzice / opiekunowie prawni pracują / uczą się w systemie dziennym:

(warunek: co najmniej jeden z Rodziców jest aktywny zawodowo)

20

4.

 

Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej:

Dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny

od 0 zł do 500 zł            – 20 pkt;

od 501 zł do 1 000 zł     – 15 pkt;

od 1 001 zł do 1 500 zł  – 10 pkt;

od 1 501 zł do 2 000 zł    – 5 pkt;

powyżej 2000 zł              – 0 pkt.

 

 

0-20

5.

 

Dzieci z rodzin wielodzietnych (rodzina z minimum trojgiem dzieci)

10

6.

 

Niepełnosprawność dziecka

15

7.

 

Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice lub rodzeństwo)

10

8.

 

Dzieci objęte pieczą zastępczą

15

9.

 

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki

10

10.

 

Rodzice / opiekunowie samotnie wychowujący dzieci

5

11.

 

Inne ważne względy społeczne

5

                                                                                                                                      suma         150 

12. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

  1. kopia  pierwszej  strony  zeznania  podatkowego  opatrzonego  prezentatą  urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku, zamiast pierwszej strony formularza PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie

  1. zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

 

oświadczenie –zgodnie z art. 150  ust 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/opiekunów prawnych, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT.


prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy prawo oświatowe) w przypadku kryterium samotność rodzica.                                                                                                                                                                                                                                 


orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 511 ze zm.) oraz art. 131 ust. 2 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).


piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm.), art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

 

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

UWAGA: w przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Powiadom znajomego