W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zasady rekrutacji dzieci do żłobków

Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka prowadzonego przez Gminę Piaseczno

1. Do żłobka przyjmowane są dzieci (w wieku od 1 do 3 roku życia) na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia w żłobku kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, który to stanowi „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka wyłonionego w drodze konkursu”, zwaną dalej „kartą zgłoszenia”.

3. Karty zgłoszenia o objęcie dziecka opieką, wydaje się w żłobkach oraz w  Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Dotyczy to również dzieci, które uczęszczają już do żłobka (ich rodzice/opiekunowie prawni składają ponownie kartę zgłoszenia celem weryfikacji punktacji).

4. Do placówki przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Piaseczno, których rodzice (opiekunowie prawni) lub samotny rodzic - pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym i nie mogą im zapewnić opieki w ciągu dnia, zameldowani/ stale zamieszkujący na terenie Gminy Piaseczno.

5. Złożone karty  wraz załącznikami podlegają ocenie punktowej.

6. Kryterium dochodowe będzie przeliczane na jednego członka rodziny. Pracujący rodzice/prawni opiekunowie składają stosowne zaświadczenie o wysokości przeciętnego wynagrodzenia netto z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc weryfikacji kart zgłoszenia.

7. Kwalifikację kart przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna w danej placówce.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka podejmuje wyżej wymieniona Komisja.

9. W trakcie roku - w miarę posiadania wolnych miejsc - dzieci przyjmowane są do żłobka na podstawie utworzonej listy oczekujących, zgodnie z niniejszymi zasadami rekrutacji – dzieci na listę rezerwową przyjmowane są przez cały rok – rekrutacja ciągła.

10. Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej należy kierować do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

11. Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka:

l.p.

 

kryteria

punkty

1.


Rodzice / opiekunowie prawni stale mieszkają na terenie Gminy Piaseczno – warunek niezbędny

a)      oboje rodziców  - 20 pkt

b)      jeden rodzic – 10 pkt

c)      rodzic samotnie wychowujący -20 pkt

0-20

2.


Rodzice / opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie

a)      oboje rodziców  - 20 pkt

b)      jeden rodzic – 10 pkt

c)      rodzic samotnie wychowujący -20 pkt

0-20

3.


Rodzice / opiekunowie prawni pracują / uczą się w systemie dziennym:

(warunek: co najmniej jeden z Rodziców jest aktywny zawodowo)

20

4.


Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej:

Dochód netto w przeliczeniu na 1 członka rodziny

od 0 zł do 500 zł            – 20 pkt;

od 501 zł do 1 000 zł     – 15 pkt;

od 1 001 zł do 1 500 zł  – 10 pkt;

od 1 501 zł do 2 000 zł    – 5 pkt;

powyżej 2000 zł              – 0 pkt.0-20

5.


Dzieci z rodzin wielodzietnych (rodzina z minimum trojgiem dzieci)

10

6.


Niepełnosprawność dziecka

15

7.


Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice lub rodzeństwo)

10

8.


Dzieci objęte pieczą zastępczą

15

9.


Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki

10

10.


Rodzice / opiekunowie samotnie wychowujący dzieci

5

11.


Inne ważne względy społeczne

5

                                                                                                                                      suma         150 

12. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

  1. kopia  pierwszej  strony  zeznania  podatkowego  opatrzonego  prezentatą  urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku, zamiast pierwszej strony formularza PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie

  1. zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

oświadczenie –zgodnie z art. 150  ust 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/opiekunów prawnych, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT.


prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy prawo oświatowe) w przypadku kryterium samotność rodzica.                                                                                                                                                                                                                                 


orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 511 ze zm.) oraz art. 131 ust. 2 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).


piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 998 ze zm.), art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:


„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

UWAGA: w przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Powiadom znajomego