Karta informacyjna

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Barbara Wysocka
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno
Telefon: (22) 701 75 31, 701 75 34, 701 75 36, 701 75 37,

2. Wymagane dokumenty

W Kancelarii Urzędu lub w Wydziale Gospodarki Odpadami należy złożyć lub wysłać listem na adres Urzędu lub adres Wydziału DOZ-1 - deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowa deklaracja – stosownie do art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Korekta deklaracji – korekta deklaracji następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami DOZ-1 Przy czym: właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest sytuacja gdy składa deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia.

3. Opłata skarbowa
Bez opłat.

4. Podstawa prawna

a) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. – tekst jednolity, poz. 1439).

b) Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).

c) UCHWAŁA NR 559/XXVI/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno – od 1 października 2020 (przesunięcie terminu wejścia w życie –  uchwała nr 578/XXVII/2020 z dnia 15.07.2020 r. ) 

d) UCHWAŁA NR 579/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady– wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

e) Uchwała nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

f) Uchwała nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

5. Zwolnienia

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH.

Do deklaracji DOZ – 1 należy dołączyć kopię Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:

a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, – (w załączniku)

b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia, – (w zalączniku)

c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. (w załączniku)

Z uwagi na powstające zaokrąglenia przy wyliczania 30%  zwolnienia z opłaty dla członków rodziny wielodzietnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego sposobu liczenia: wysokość zwolnienia to liczba członków dużej rodziny x 10,91 zł. (tj. 30% stawki opłaty 36,38 zł.)


ZWOLNIENIE ZA KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Od 1 października 2020 roku będzie można skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia została ustalona uchwałą nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady i wynosi 2,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Terminy zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z Uchwały nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z góry do 25 dnia każdego miesiąca (czyli za miesiąc wrzesień opłatę wnosimy do 25 września)

Opłatę można wnieść za okres dłuższy niż okres rozliczeniowy (np.: kwartał, pół roku, rok).

UWAGA

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów warto zapoznać się z objaśnieniami, które znajdują się na ostatniej stronie deklaracji.

Deklarację można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, wysłać pocztą lub dostarczyć drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP (przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub poprzez profil zaufany).

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do każdej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. (wzór pełnomocnictwa w załacznikach) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub kopii uwierzytelnionej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.

6. Uwagi

Od 1 października 2020r. podstawowa stawka opłaty za odpady segregowane wynosi: 36,38 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego na danej nieruchomości. Ponadto zostały także wprowadzone nowe stawki opłaty za pojemniki (dotyczy nieruchomości mieszanych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem):

za pojemnik o pojemności:

· 120 litrów – 6,34 zł.

· 240 litrów – 12,69 zł.

· 1100 litrów – 58,20 zł.

· 2,5 m3 – 132,27 zł.

· 5 m3 – 264,54 zł.

· 7 m3 – 370,36 zł.

· 10 m3 – 529,09 zł.

· 20 m3 – 1 058,18 zł

 

W przypadku nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady, kwota opłaty stanowi sumę opłat od zadeklarowanej liczby osób oraz wielkości pojemnika.


Notatki:

Urząd jest czynny:

poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Opłaty za odpady można wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze)

 Załączniki:

Deklaracja DOZ - 1 od 01.10.2020
Załącznik -ZDOZ 1 od 01.10.2020
Załącznik - ZDOZ 2 od 01.10.2020
oświadczenie dziecka kontynuacja nauki
oświadczenie niepełnosprawność
oświadczenie rodzica
wzór - nieruchomości mieszane
wzó - nieuchomości zamieszkałe
wzór - rodziny wielodzietne