W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.4.2017.AA zmiana MPZP Piaseczno Geodetów zmiana_2U_MW _ I wyłożenie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.4.2017.AA zmiana MPZP Piaseczno Geodetów zmiana_2U_MW _ I wyłożenie
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

                                                                                                                                  27 stycznia   2017r.

UiA.ZP.6721.4.2017.AA

OBWIESZCZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.

 

Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr 1486/LVII/06 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską
w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie:
nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2013.JF z dnia 14.03.2013r. z uwzględnieniem zmian wskazanych przez pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 18.09.2013,
nr 1312/XLIII/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.  w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013r
zawiadamiam  o  wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r. dla obszaru, którego granice wyznaczają:

1) od zachodu: wzdłuż osi istniejącej ulicy Puławskiej;

2) od południa: wzdłuż osi istniejącej jezdni ul. Okulickiego;

3) od wschodu: wzdłuż osi istniejącej jezdni ul. Julianowskiej;

4) od północy: wzdłuż osi istniejącej ulicy Geodetów.

w dniach od 10 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 8.00  do 16.00.

Zmiana dotyczy terenu oznaczonego 2U/MW położonego przy ul.Energetycznej.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i Gminy Piaseczno w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 11.30.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu planu należy składać:

1)                              na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2017r.


Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Załączniki

Powiadom znajomego