W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.ZP.6721.20.2018.PT
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO;
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I.

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2087) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1391/XLVI/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu:

Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014

oraz

Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010

w dniach od 28 grudnia 2018r. do 21 stycznia 2019r. w pokoju nr 46 I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 8.00  do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 14 stycznia 2019r.:

o godz. 10.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014

o godz. 11.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu planu należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019r.

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-III.410.727.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. i znak: WOOŚ-III.410.730.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS.4700.118.z.2018 z dnia 18 października 2017r. i znak: ZNS.4700.119.z.2018 z dnia 18 października 2017r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Załączniki

Powiadom znajomego