W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Otwarty konkurs ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka dla mieszkańców Gminy Piaseczno na lata 2022-2024

Szczegóły
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka dla mieszkańców Gminy Piaseczno na lata 2022-2024
Znak sprawy SPS.0050.21.2021
Kategoria inne
Termin składania ofert
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 24.09.2021 roku

Ogłasza konkurs na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zm.) na realizację poniżej proponowanego zadania publicznego:

Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka dla mieszkańców Gminy Piaseczno

2022 r. – 1 800 000,00 zł

2023 r. – 1 800 000,00 zł

2024 r. – 1 800 000,00 zł

*Umowa z podmiotem wybranym w drodze konkursu zostanie podpisana pod warunkiem, że Rada Miejska w budżecie na rok 2022 zabezpieczy środki finansowe na realizację niniejszych zadań.

*realizacja umowy w 2023 i 2024 r. nastąpi po uchwaleniu środków finansowych na ten cel przez Radę Miejską w budżecie odpowiednio na rok 2023 i 2024.

 1. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75.), posiadających wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Zgodnie z art. 26 ww. Ustawy „Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 1. OPIS ZADANIA
 2. Forma realizacji zadania: wsparcie finansowe.
 3. Cel realizacji zadania

Organizacja opieki sprawowanej w formie niepublicznych żłobków dla dzieci w wieku do lat 3, spełniających łącznie poniższe warunki:

- ukończony 1 rok życia,

- stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno.

 *rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie

 1. Termin realizacji zadania

 Styczeń 2022– grudzień 2024 r. (z wyłączeniem lipca i sierpnia w każdym roku)

 1. Miejsce realizacji zadania: Gmina Piaseczno.

 2. Zadanie polega na:

Zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (spełniającymi warunki rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Piaseczno) w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75), w szczególności polegającej na:

- zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

- zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

- prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, według programu zajęć odpowiednio opracowanego dla różnych grup wiekowych;

- współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;

- zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;

- zapewnianiu opieki przez personel o właściwych kwalifikacjach oraz liczby godzin określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Ponadto w żłobku:

- zapewnienie opieki w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Wymiar godzin opieki określony zostanie w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i podmiotem sprawującym opiekę.

- zapewnienie pielęgniarki lub położnej w przypadku liczby dzieci powyżej 20.

- zapewnienie wyżywienia dzieciom objętym opieką (odrębny koszt poza przedmiotem konkursu).

- Odpłatność rodzica/opiekuna nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie - zapisana w ofercie jako wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego stanowiąca element środków własnych oferenta.

 1. Zadanie może realizować podmiot, który:

- został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno;

- prowadzi żłobek zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- posiada niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania publicznego, spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72 )

 W przypadku dzierżawy/najmu lokalu na cele związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy dokument potwierdzający zabezpieczenie prawa do lokalu na realizację zadania wynikającego z umowy na okres nie krótszy niż określony w § 4 ust. 1 umowy.

- działa na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- posiada kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2020 r. poz. 1205);

- zapewni realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, treścią niniejszego ogłoszenia oraz zawartą umową.

Do oferty konkursowej należy dołączyć Informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w stosunku do każdej osoby zatrudnionej do realizacji w/w zadania.

UWAGA!

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry (opiekuńczej i zarządzającej) Oferent musi przedłożyć jako załączniki do oferty.

Za dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uznaje się w szczególności:

- świadectwa pracy, w których pracodawca potwierdza spełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi w wieku do lat 3;

- pisemne referencje od osób fizycznych, u których realizowana była usługa opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzające spełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi w wieku do lat 3,

- umowy zlecenia, umowy wolontariackie z realizacji usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- pisemne poświadczenia odbytego stażu i praktyk w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W w/w dokumentach musi być zawarty szczegółowy okres sprawowania opieki nad dziećmi oraz musi z nich wynikać wiek dziecka bądź dzieci, nad którymi była sprawowana opieka. Dla kadry zarządzającej wymagane są dokumenty jak wyżej, dotyczące pracy z dziećmi w wieku do lat 3.

W celu udokumentowania przez podmiot posiadania doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 konieczne jest złożenie wraz z ofertą wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź innego właściwego rejestru oraz pisemnego oświadczenia, z którego będzie wynikać faktyczny okres prowadzenia ww. działalności gospodarczej.

Brak ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych.

 1. Rekrutacja dzieci do żłobków:

realizator zadania w pierwszej kolejności ma zagwarantować miejsca w żłobku dla dzieci obecnie korzystających z programu: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka dla mieszkańców Gminy Piaseczno.

8 Finansowe warunki realizacji zadania:

- Gmina Piaseczno będzie współfinansować koszt opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowanej w formie żłobka, zgodnie z warunkami konkursu, wyłącznie w przypadku opieki sprawowanej w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Niniejszy konkurs nie obejmuje współfinansowania usługi wyżywienia dzieci. Koszt wyżywienia stanowi odrębny koszt, który może być pokrywany przez rodziców w formie odrębnej opłaty, jednakże nie powinien być składową kosztów jednostkowych przedstawionych w ofercie.

- kwota dofinansowania oferenta (wkład oferenta) należy rozumieć jako wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego na jedno miejsce w skali miesiąca w maksymalnej wysokości 500,00 zł.

- Gmina Piaseczno zastrzega sobie prawo do zweryfikowania rzeczywistej liczby dzieci w stosunku do liczby miejsc oferowanych przez podmiot w ofercie konkursowej.

Jeśli w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy Zleceniobiorca nie zrekrutuje dzieci w liczbie zadeklarowanej w ofercie, wówczas Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w zakresie zmniejszenia kwoty umowy w stosunku do liczby dzieci zrekrutowanej ostatecznie w wyznaczonym powyżej terminie. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości zwiększenia liczby dzieci objętych dofinansowaniem w ramach rekrutacji ciągłej w stosunku do liczby pierwotnie zadeklarowanej w ofercie. Zakres zmian określony zostanie szczegółowo w aneksie.

- rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie listy obecności dzieci oraz zawartej umowy pomiędzy podmiotem, a rodzicami/opiekunami prawnymi).

- współfinansowanie Gminy Piaseczno będzie obejmować opiekę sprawowaną nad dzieckiem przez pełny miesiąc tj. od pierwszego dnia roboczego miesiąca, zgodnie z deklaracją rodziców/opiekunów prawnych zawartą w umowie. W przypadku rozpoczęcia świadczenia opieki nad dzieckiem w trakcie trwania miesiąca, Zleceniobiorca przyjmie w rozliczeniu kosztów liczbę dni roboczych przypadającą na okres od dnia rozpoczęcia świadczenia opieki nad dzieckiem do ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.

- przekazanie pierwszej transzy wynagrodzenia w 2022 r. nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przedłożonego w Wydziale Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, jednak nie wcześniej niż po  uchwaleniu budżetu Gminy Piaseczno na rok 2022.

- w kolejnych okresach rozliczenie następować będzie co miesiąc, po wykonaniu usługi. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazane konto w terminie do 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z drukiem sprawozdawczym, zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- z finansowania zadania wyłączone są miesiące lipiec i sierpień w każdym roku.

 1. Formalne wymagania w stosunku do oferty.

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zakresu przedmiotowego zadania.

Oferta winna być złożona zgodnie z wzorem – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 1. Aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. Aktualny wypis z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Piaseczno.
 3. Pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry (opiekuńczej i zarządzającej).
 5. Informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w stosunku do każdej osoby zatrudnionej do realizacji w/w zadania.
 6. Zaświadczenia o niekaralności zatrudnionej kadry.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3.
 8. W przypadku wynajmu lokalu dokument potwierdzający okres na jaki lokal został udostępniony (nie może być krótszy niż okres realizacji zadania).
 9. Oświadczenia formalne dotyczące:
 • potwierdzenia zakresu prowadzonej działalności zgodnej z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego;
 • pobierania opłat od rodziców/opiekunów prawnych dzieci;
 • terminu związania z ofertą;
 • wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez osoby, których te dane dotyczą, a także wprowadzania danych do systemów informatycznych w zakresie związanym z otwartym konkursem poprzez złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781);
 • niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, składek na  ubezpieczenie społeczne oraz wszelkich innych należności o charakterze publicznoprawnym i  cywilnoprawnym;
 • zgodności informacji podanych w ofercie i złożonych załącznikach ze stanem prawnym i  faktycznym;
 • posiadania upoważnienia przez osobę składającą podpisy na ofercie, dokumentach i złożonych załącznikach, zgodnie ze statutem żłobka lub innym dokumentem określającym osobę reprezentującą podmiot i składającą w jej imieniu oświadczenia woli.
 1. Oświadczenia wynikające z zakresu realizowanego zadania dotyczące:
 • posiadania statutu żłobka, o którym mowa w art. 11 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • posiadania regulaminu organizacyjnego żłobka, o którym mowa w art. 12 i art. 21 ustawy o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • posiadania programu zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka, opracowanego odpowiednio dla różnych grup wiekowych;
 • realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
 • prowadzenia rekrutacji na miejsca dofinansowywane przez Gminę Piaseczno zgodnie z zasadami określonymi przez Gminę Piaseczno.
 1. Inne dokumenty wynikające ze składanej oferty.

Załączniki nieobligatoryjne

 1. Pisemne rekomendacje dotyczące dotychczas realizowanych projektów.
 2. Inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Gmina Piaseczno zastrzega sobie prawo do:

- Wezwania oferenta w trybie pilnym w celu wyjaśnienia i usunięcia braków formalnych, z zastrzeżeniem, że oferent musi się zgłosić i usunąć braki w terminie 3 dni roboczych od wezwania.

- Dokonania wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na  realizację zadań.

- Oględzin placówek w trakcie postępowania konkursowego.

- Możliwości kontroli w czasie trwania sprawowania opieki nad dziećmi.

 1. Terminy i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2021 r. godz. 14.00 z adnotacją Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – Biuro Obsługi Interesantów ul. Kościuszki 5, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5.

W przypadku składania wniosku osobiście, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert

- Formalne

1) złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osoby upoważnione zgodnie z przedłożonymi dokumentami;

2) złożenie wymaganych pieczątek Oferenta w miejscach wskazanych w ofercie;

3) wypełnienie właściwych miejsc, rubryk, tabel w ofercie (nie należy zostawiać w ofercie pustych miejsc, rubryk, tabel; w przypadku, gdy Oferent nie odnosi się do wszystkich informacji należy wpisać adnotację; „nie dotyczy”, a w kosztorysie „0”);

4) kompletność dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu.

Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają dalszej ocenie merytorycznej

- Merytoryczne

Lp

Nazwa kryterium

Możliwa liczba punktów

1

Kadra:

a)      kwalifikacje i doświadczenie zespołu, przy którego udziale będzie realizowana usługa (spełnianie warunków określonych w ustawie*) – 15 pkt

Nie dopuszcza się składania przez Oferenta oświadczenia o gotowości zatrudnienia kadry.

b)      dodatkowa kadra opiekuńcza ponad wymaganą w ustawie liczbę w stosunku do liczby dzieci –3 pkt

c)      ukończenie szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Warunkiem uzyskania 2 pkt w niniejszym kryterium jest ukończenie ww. szkolenia przez wszystkich opiekunów dziecięcych zatrudnionych w  żłobku - 2 pkt

0-20 pkt*

2

Kosztorys oferty tj.: miesięczny koszt jednostkowy opieki sprawowanej nad 1 dzieckiem: (przy założeniu 500 zł od rodziców)

do 500 zł                    – 30 pkt;

od 501 zł do 600 zł    – 25 pkt;

od 600 zł do 700 zł    – 20 pkt;

od 701 zł do 750 zł    – 16 pkt;

od 751 zł do 800 zł    – 12 pkt;

od 801 zł do 850 zł    – 10 pkt;

powyżej 850 zł          –   0 pkt.

0-30 pkt**

3

Warunki organizacyjne żłobka

a)      warunki lokalowe  – 11 pkt

b)      plac zabaw od - 6 pkt

c)      monitoring – 2 pkt

d)      własne zaplecze kuchenne - 6 pkt

0-25 pkt

4

Oferta zajęć dodatkowych oraz zapewnienie usług specjalistów takich jak: psycholog, fizjoterapeuta, logopeda - skalkulowane w ramach kosztorysu realizacji niniejszego zadania.

a)      dostępność co najmniej dwóch specjalistów – 5 pkt.

b)      dodatkowe zajęcia – 5 pkt.

0-10 pkt

5

Doświadczenie oferenta w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3.

a)      co najmniej 12–miesięczne prowadzenie działalności w  zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczone wg stanu na dzień złożenia oferty). – 1 pkt.

b)      co najmniej 24–miesięczne prowadzenie działalności w  zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczone wg stanu na dzień złożenia oferty). – 4 pkt.

0-5 pkt

6

Dotychczasowa współpraca z gminą (w tym m. in. rzetelność i terminowość rozliczania)

0-10 pkt

RAZEM

0-100

 

* w przypadku braku kwalifikacji kadry zgodnych z warunkami określonymi w ustawie o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) oferta otrzymuje w niniejszym kryterium 0 pkt i nie podlega dalszej ocenie;

** w przypadku otrzymania w niniejszym kryterium poniżej 10 punktów oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie; liczba uzyskanych punktów w niniejszym kryterium warunkuje wysokość współfinansowania usługi przez Gminę Piaseczno.

Ponadto nie będą rozpatrywane te oferty, które uzyskają łącznie ocenę 50 i mniej punktów od każdego z członków komisji oceniającej.

 

Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wyboru realizatora/ów zadania dokona Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na  podstawie oceny komisji.

Oferty na realizację zadania będą otwarte przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych celem sprawdzenia pod względem zgodności formalnej, następnie będą ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod względem merytorycznym, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Dokumenty dołączone do oferty można złożyć w formie kopii opatrzonej klauzulą „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby lub osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu żłobka

Wszystkie strony oferty oraz wszystkie strony załączników winny być ponumerowane podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentacji oferenta.

Oferty zawierające błędy formalne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.

11) dodatkowe informacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania materiałów wraz z warunkami konkursu należy zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno do Wydziału Spraw Społecznych, pok. Nr 65, lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej: www.piaseczno.eu

Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest:

Pani Ewa Wiśniewska, tel. (0-22) 70 17 682, pok. nr 65 w godz. 10.00 – 14.00

Pani Mirosława Goch, tel. (0-22) 70 17 636, pok. nr 67 w godz. 10.00 –14.00

Załączniki

Powiadom znajomego