W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Rejestr planów

Rejestr planów został podzielony zgodnie z latami zatwierdzenia uchwał. Wyszukaj po frazie lub roku uchwalenia.
.
..
Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503)
1. Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), zwane dalej „zbiorami”
2. Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:
1) planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
2) studiów;
3) planów miejscowych;
4) miejscowych planów odbudowy;
5) miejscowych planów rewitalizacji.
3. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co
najmniej:
1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) atrybuty zawierające informacje o akcie;
3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
4. Zbiór opisuje się metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej
w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
.
Zgodnie z art. 67c. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej, przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia danego aktu albo jego zmiany.
2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
4) wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
5) przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.
.
oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
"§ 6. 1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
.
§ 7. Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej:
1) w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz
2) dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF"
.
.
MPZP - PODPISANY ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH APP NA DZIEŃ 29.11.2022 [KLIKNIJ ABY POBRAĆ]
.
.
STUDIUM - PODPISANY ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH APP NA DZIEŃ 29.11.2022 [KLIKNIJ ABY POBRAĆ]
.
.
Powyższe zbiory są również dostępne za pomocą usługi pobierania opartej o standard ATOM, której adres, https://mpzp.igeomap.pl/atom, jest zgłoszony do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej Główny Urząd Geodezji i Kartografii i widoczny jest na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp.
Zbiory danych można wyszukać i pobrać ze strony Krajowego Geoportalu: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/ (po wprowadzeniu adresu z EZiUDP)
uchwała nr: 1296/LXVII/2023
uchwała nr 1296/LXVII/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap II
uchwała nr: 1236/LXII/2022
uchwała nr 1236/LXII/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13. 11. 2013 r). - Etap 1
status uchwały unieważniona
Uwagi Unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I.4131.351.2022.JF z dnia 16 stycznia 2023 r. https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2023/547/
uchwała nr: 1192/LXI/2022
uchwała nr 1192/LXI/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. dla obszaru działek nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44 – etap 1.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Publikacja: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/12644/
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 12644
uchwała nr: 1191/LXI/2022
uchwała nr 1191/LXI/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US
status uchwały obowiązująca
Uwagi Publikacja: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13871/
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 13871
uchwała nr: 1157/LIX/2022
uchwała nr 1157/LIX/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna - dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r.
status uchwały unieważniona
Uwagi Unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I.4131.288.2022.JF z dnia 10 listopada 2022 r. https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/11627/
uchwała nr: 1156/LIX/2022
uchwała nr 1156/LIX/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap II
status uchwały unieważniona
Uwagi Unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I.4131.278.2022.JF z dnia 10 listopada 2022 r. https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/11626/
uchwała nr: 1149/LIX/2022
uchwała nr 1149/LIX/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. dla obszaru działek nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44 – etap 1.
status uchwały unieważniona
Uwagi Publikacja: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/10890/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/11670/
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 10890
uchwała nr: 1144/LVII/2022
uchwała nr 1144/LVII/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13. 11. 2013 r). - Etap 1
status uchwały unieważniona
Uwagi Unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I.4131.255.2022.JF z dnia 19 października 2022 https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/10802/
uchwała nr: 1084/LIV/2022
uchwała nr 1084/LIV/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II
Uwagi https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/8747/
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 8747
uchwała nr: 1062/LII/2022
uchwała nr 1062/LII/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR - etap I
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała zawiera Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-I.4131.151.2022.MW1 z dnia 06.07.2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 poz. 7281 z dnia 06.07.2022)
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 8180
uchwała nr: 1061/LII/2022
uchwała nr 1061/LII/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław - etap II
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7337
uchwała nr: 1060/LII/2022
uchwała nr 1060/LII/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław - etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57KDPR
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7338
uchwała nr: 1059/LII/2022
uchwała nr 1059/LII/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13. 11. 2013 r). - Etap 1
status uchwały unieważniona
Uwagi Uchwała unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym WNP-I.4131.152.2022.JF z dnia 05.07.2022 ((Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 poz. 7280 z dnia 06.07.2022)
uchwała nr: 1037/LI/2022
uchwała nr 1037/LI/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla działek o nr ew. 119/4 i 119/19
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6254
uchwała nr: 1035/LI/2022
uchwała nr 1035/LI/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6253
uchwała nr: 992/XLIX/2022
uchwała nr 992/XLIX/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR - etap VIII
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3836
uchwała nr: 991/XLIX/2022
uchwała nr 991/XLIX/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-I.4131.48.2022.JF z dnia 21 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3272 z dnia 21 marca 2022 r.)
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 3722
uchwała nr: 776/XXXVII/2021
uchwała nr 776/XXXVII/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 225/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos
status uchwały unieważniona
uchwała nr: 715/XXXIV/2021
uchwała nr 715/XXXIV/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1591
uchwała nr: 690/XXXII/2020
uchwała nr 690/XXXII/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap II
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 651
uchwała nr: 638/XXX/2020
uchwała nr 638/XXX/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka CZĘŚĆ II
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11443
uchwała nr: 637/XXX/2020
uchwała nr 637/XXX/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom (obszar A6,A7,A10,A11,A15,A28,A29)-etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 532/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012r. w granicach terenów oznaczonych w tym planie symbolami 1UP i 3U
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11542
uchwała nr: 555/XXVI/2020
uchwała nr 555/XXVI/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap VI
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 9658
uchwała nr: 554/XXVI/2020
uchwała nr 554/XXVI/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice oraz części wsi Siedliska - etap I
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7891
uchwała nr: 553/XXVI/2020
uchwała nr 553/XXVI/2020
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7890