W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Otwarty konkurs ofert na udzielenie mieszkańcom Gminy Piaseczno świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia od alkoholu na terenie Gminy Piaseczno.

Szczegóły
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na udzielenie mieszkańcom Gminy Piaseczno świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia od alkoholu na terenie Gminy Piaseczno.
Znak sprawy SPS.0050.21.2019
Kategoria zdrowie
Termin składania ofert

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

1. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

-  udzielanie mieszkańcom Gminy Piaseczno świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia  od alkoholu na terenie Gminy Piaseczno.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 100 000,00zł (słownie: sto  tysięcy złotych 00/100) z podziałem:

- 90 000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100) dla dorosłych,

- 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla dzieci i młodzieży

3. Terminy i warunki realizacji zadania:

a) do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze, które:

- posiadają komórkę organizacyjną we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę w przedmiocie: terapii uzależnień/współuzależnienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, prowadzoną  w trybie ambulatoryjnym na terenie Gminy Piaseczno:

- działają na rzecz mieszkańców, zameldowanych na terenie Gminy Piaseczno,

- prowadzą działalność statutową w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień lub działań konsultacyjno-interwencyjnych dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 b) w celu prawidłowego przygotowania i złożenia  oferty,  oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

- oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do ogłoszenia,

- wszystkie strony oferty wraz z załącznikami (parafuje) podpisuje osoba(y) uprawniona(e) do reprezentowania Oferenta posiadająca(e) pełnomocnictwo(a), które należy dołączyć do oferty. - każdą stronę oferty wraz z załącznikami należy opatrzeć kolejnym numerem,

- oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny,

- oferta złożona niezgodnie ze wzorem, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

c) informacje  o przedmiocie konkursu

 - świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu udzielane przez:  konsultacje diagnostyczne, wizyty, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej/par, w uzasadnionych przypadkach konsultacje psychiatryczne.

 - świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży udzielane przez konsultacje diagnostyczne, wizyty, sesje psychoterapii i psychoedukacji, w uzasadnionych przypadkach konsultacje psychiatryczne.

- promowanie trzeźwego trybu życia.

- zakup w/w świadczeń przyczyni się to zwiększenia dostępności do terapii uzależnień dla pacjentów zameldowanych na terenie Gminy Piaseczno.

d) zadanie winno być wykonane w terminie od  dnia  podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019r.

e) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kryteria oceny ofert:

a) oferty będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej  przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno lub osobę przez niego upoważnioną.

b) ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno lub osoba przez niego upoważniona.

5. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 19.04.2019r. do godz. 12.00 w wersji papierowej w zaklejonych, opieczętowanych kopertach, z podaniem nazwy oferenta oraz dopiskiem „konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Gminy Piaseczno świadczeń zdrowotnych  z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia  od alkoholu na terenie Gminy Piaseczno” w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

b) oferty przesłane Pocztą Polską lub pocztą kurierską na ww. adres, będą traktowane jako złożone w terminie jeżeli zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 19.04.2019r. godz. 12.00

c) oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, o czym Oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert.

7. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

a) ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno lub osobę przez niego upoważnioną.

b)  oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu.

8. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

a) od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

9. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs:

a) Zamawiający określa kwotę minimalnego wkładu własnego Oferenta w wysokości nie mniejszej niż 2% wartości wnioskowanej kwoty na realizację zadania,

b) sposób obliczania minimalnej kwoty wkładu własnego Oferenta w realizację zadania: wnioskowana kwota na realizację zadania  pomnożona przez 2%.

c) Zamawiający dopuszcza aby kwota minimalnego wkładu własnego Oferenta w realizacji zadania stanowiła wkład wolontariuszy, do wysokości kwoty określonej w ogłoszeniu.

10. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

a) druk oferty  – załącznik nr 1 do ogłoszenia,

b) podpisany wzór umowy i sprawozdania – załącznik nr 2 i 3 do ogłoszenia,

c) kopię zaświadczenia o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do właściwego rejestru w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 106 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz w oparciu o § 16 ust. 1 i 2 oraz § 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczególnego zakresu danych objętych działalnością leczniczą oraz szczególnego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru,

d) aktualny wypis z KRS lub odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym Oferenta i umocowanie osób reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej do jego podpisania,

d) informacje z KRK oraz Informacje z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadania – dotyczy działań na rzecz dzieci i młodzieży,

e) kopię statutu jednostki bądź innego dokumentu potwierdzającego jego formę organizacyjną np. umowę umowy spółki.

f) oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do realizacji zadania wynikającego z niniejszego konkursu z wyłączeniem świadczeń zakontraktowanych przez NFZ.

g) kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu.

h) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu ze składkami,

i) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji, gdy oferta została podpisana przez inne osoby niż upoważnione do reprezentowania wskazane w rejestrze lub innym przedstawionym dokumencie informującym o statusie prawnym Oferenta,

j) inne dokumenty i oświadczenia mogące mieć zdaniem oferenta wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty,

k) na etapie oceny oferty, Oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników/dokumentów,

l) wszystkie dokumenty Oferent przedkłada w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.

11. Informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert,

- odwołania konkursu ofert przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu,

- przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert,

- unieważnienia konkursu ofert, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty,

- możliwością wyboru wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania,

12. Oferent może wycofać ofertę tylko w formie pisemnej.


Załączniki

Powiadom znajomego