W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzje środowiskowe do 30.09.2016

XML

Obwieszczenie

umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Decyzji Nr 9/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Okulickiego na działkach o nr ew. 38/3, 38/4, 37/5, 40/5 i 40/7 obręb 12

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla przedsięwzięcia pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Postanowienie

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym zasilaniem elektroenergetycznym do pompowni ścieków dla zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pilawie, Orzeszynie i Chojnowie, gm. Piaseczno”

Obwieszczenie

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Decyzji Nr 7/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na projektowaniu, budowie, eksploatacji i zarządzaniu centrum piłkarskim na terenie gminy Piaseczno w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na działkach o nr ew. 60/12, 60/10 i 79, obręb 59 w Piasecznie

DECYZJA

stwierdzająca brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odgałęzieniami zakończonymi studniami zaworowymi na posesjach zlokalizowanych przy ul. Orzechowej w miejscowości Wola Gołkowska oraz Robercin, gmina Piaseczno

Obwieszczenie

o umieszczeniu Decyzji Nr 5/2014  w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno  

Obwieszczenie

o występieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii 220 kV relacji Kozienice – Piaseczno – Mory polegającej na zmianie lokalizacji słupów nr 6 i 7 na działkach nr : • istniejący słup nr 6 na działce nr ew. 28/5 do demontażu – projektowany słup nr 6 na działce nr ew. 10/3 obręb 2 w Piasecznie, • istniejący słup nr 7 do demontażu i projektowany słup nr 7 na działce nr ew. 10/8 obręb 2 w Piasecznie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek p. Marcina Łukasiewicza pełnomocnika inwestora Gminy Piaseczno zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 17/2010 z dnia 17.09.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ciągu ulic Wilanowska – Jeziorki od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o długości 1130 m w Piasecznie. Jednocześnie informuję, że nowa nazwa ww. przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie „budowa ciągu ulic Wilanowska – Jeziorki od ulicy Granicznej do ulicy Dworskiej w miejscowości Piaseczno”.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu dot. zmiany decyzji nr 17/2010 z dnia 17.09.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ciągu ulic Wilanowska – Jeziorki od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o długości 1130 m w Piasecznie.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 t.j.) Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie informuje, że Pan Marcin Dobek – pełnomocnik Inwestora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wniósł o ponowne wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 relacji Piaseczno – Grójec na odcinku od km 8+305 do km 11+066,86 w miejscowości Bogatki na terenie gminy Piaseczno, powiat piaseczyński, województwa mazowieckiego.

Obwieszczenie

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 05.09.2013 r. została wydana Decyzja Nr 8/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania z przebudową pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia produkcji zlokalizowanego na działce nr ew. 19 obręb 43 w Piasecznie przy ul. Mazurskiej 29.

Zwiadomienie GDOŚ

decyzją z dnia 14.08.2013 r., znak DOOŚ-idk.4200.40.2012.ew.25, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w części uchylił i w tym zakresie orzekł oraz w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Wraszawie z dnia 23.03.2012 r., znak WOOŚ-II.42010.45.2011.ŁJ, określającą środowiskowe uwarunkowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

o wydaniu postanowienia w sprawie odstapienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  ul. Przyleśnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Wilcza Góra, Łoziska, Magdalenka (Gm. Lesznowola) oraz Bobrowiec (Gm. Piaseczno)

Zawiadomienie GDOŚ

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy Gminami...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o sporządzeniu projektu  warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja

informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak WOOŚ-II.4242.97.2012.OZ z dnia 18 lipca 2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.07.2013r.) odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 relacji Piaseczno – Grójec na odcinku od km 8+305 do km 11+066,86 w miejscowości Bogatki na terenie gminy Piaseczno, powiat piaseczyński, województwa mazowieckiego.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 relacji Piaseczno – Grójec na odcinku od km 8+305 do km 11+066,86 w miejscowości Bogatki na terenie gminy Piaseczno, powiat piaseczyński, województwa mazowieckiego, wszczęte na wniosek Pana Marcina Dobka pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zostało zakończone.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12.07.2013r. znak sprawy OŚ-III-Geo.6580.42.2013.AGRo wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji Ministra Środowiska zatwierdzający "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych budowy południowego wylotu z Warszawy drogi...

OBWIESZCZENIE

W dniu 10.07.2013r. została wydana Decyzja Nr 7/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji wód termalnych z utworów Jury Dolnej w Wólce Kozodawskiej.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 t.j.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 722 relacji Piaseczno – Grójec na odcinku od km 8+305 do km 11+066,86 w miejscowości Bogatki na terenie gminy Piaseczno, powiat piaseczyński, województwa mazowieckiego zawiadamia, że decyzja w powyższej sprawie zostanie wydana w terminie do dnia 27 września 2013r.

OBWIESZCZENIE

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia Strony, że w dniu 16.05.2013 r. została wydana Decyzja Nr 5/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie wsi: Baszkówka, Wólka Pracka, Głosków PGR, gmina Piaseczno.

OBWIESZCZENIE

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.05.2013 r. została wydana Decyzja Nr 5/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie wsi: Baszkówka, Wólka Pracka, Głosków PGR, gmina Piaseczno.